ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูมัลลิกา)
(Ma 21101)

ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง พื้นฐานทางเรขาคณิต
มฐ.ค 1.1 ม.1/1, มฐ.ค.1.2 ม.1/1, มฐ.ค 1.4 ม.1/1, มฐ.ค1.1 ม 1/2, มฐ.ค 1.2 ม 1/3,มฐ.ค1.2 ม.1/4