ส 22103 ประวัติศาสตร์ ม.2 (ครูพัชรินทร์)
(So 22103)

                                                      คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหสวิชา  ส 22103              รายวิชาประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่  2                                                 หน่วยการเรียน  0.5 หน่วยการเรียน  /  จำนวน  20  ชั่วโมง  /  ภาคเรียน