ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ม.3 (ครูภาวดี)
(Ma 23102)

การดัดแปลงและตกแต่งเสื้อผ้า มฐ.ง 1.1 ตัวชี้วัดม.3/1 ม.3/2 ม.3/3