ชุมนุม การใช้ห้องสมุด ม.1 ( ครูโกศล )
(Th)

การใช้ห้องสมุด  เพื่อให้เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของห้องสมุด  ในการศึกษาค้นคว้า  ระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด  บริการและกิจกรรมของห้องสมุด  การใช้หนังสืออ้างอิง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  การจัดหนังสือบนชั้น