ศ 21102 ดนตรี-นาฎศิลป์ ม.1 (ครูชาคริต)
(Ar 21102)

                                            คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   รหัสวิชา ศ 21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่วโมง / ต่อภาคเรียน

    การแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง และการศึกษาค้นคว้าละครไทยยุคสมัยต่าง ๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์และละครไทย
เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
รหัสตัวชี้วัด
ศ 2.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9
ศ 2.2      ม.1/1, ม.1/2
ศ 3.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
ศ 3.2      ม.1/1, ม.1/2