ว 23101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูสัญชาติ)
(Sc 23101)

ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  อภิปราย  วิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรม ระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.3/1-6, ว 2.1 ม.3/1-4, ว 2.2 ม.3/1-6, ว 8.1 ม.3/1-9